ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္

(၁) ဂရန္ေျမ (၂) ေျမကြက္အက်ယ္ – ၃၂၀၀ sq ft (၃) အေဆာက္အဦးဧရိယာ – ၄၀x၃၀ ရွိ (၂)ထပ္ခြဲ အေဆာက္အဦး (၄) Fully Interior Decoration (၅) ျခံ၀န္းအတြင္း ကား (၅) စီးရပ္နားႏိုင္ပါသည္။ (၆) ေရတံခြန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမံမ်ားပါရွိျခင္း။ (၇) ရိုးရိုးမီတာ + အိမ္သံုးပါ၀ါမီတာပါရွိျခင္း။ (၈)...
စံပယ္ျမိဳင္ျခံ၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္

စံပယ္ျမိဳင္ျခံ၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္

(၁) ေျမအမည္ေပါက္(၂) ေျမကြက္အက်ယ္ – ၆၀’ x ၉၀’(၃) အေဆာက္အဦးဧရိယာ – ၅၀’ x ၅၀’ ရွိ (၃)ထပ္ အေဆာက္အဦး(၄) Fully Interior Decoration(၅) ျခံ၀န္းအတြင္း ကား (၆) စီးရပ္နားႏိုင္ပါသည္။(၆) ေရတံခြန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမံမ်ားပါရွိျခင္း။(၇) ရိုးရိုးမီတာ + အိမ္သံုးပါ၀ါမီတာပါရွိျခင္း။(၈)...