(၁) ေျမအမည္ေပါက္
(၂) အေဆာက္အဦးဧရိယာ – ၂၃x၅၀
(၃) (၉)ထပ္ Pent House အပါအဝင္
(၄) လူေနထိုင္ခြင့္က်ၿပီး
(၅) Chinatown area
(၆) ေစ်းႏွင့္ အနီး