(၁) ေျမအမည္ေပါက္
(၂) ေျမကြက္အက်ယ္ – ၆၀’ x ၉၀’
(၃) အေဆာက္အဦးဧရိယာ – ၅၀’ x ၅၀’ ရွိ (၃)ထပ္ အေဆာက္အဦး
(၄) Fully Interior Decoration
(၅) ျခံ၀န္းအတြင္း ကား (၆) စီးရပ္နားႏိုင္ပါသည္။
(၆) ေရတံခြန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမံမ်ားပါရွိျခင္း။
(၇) ရိုးရိုးမီတာ + အိမ္သံုးပါ၀ါမီတာပါရွိျခင္း။
(၈) ဂ်ိဳးျဖဴေရႏွင့္ အ၀ီစိေရ(၂)မ်ိဳးပါရွိျခင္း။
(၉) Under Ground Tank ႏွင့္ Steel Tank လီတာ (၂၀၀၀) ၂လံုးတပ္ဆင္ထားပါသည္။